امداد سیار

پروژه ها

امداد سیار

1-رفع عیب خودرو در محل

2-اعزام یا محل به تعمیرگاه در صورت نیاز

3-انتقال سرنشینان خودرو های حادثه دیده به محل مناسب

4-ارایه خدمات تعمیرگاهی در محل