شركت امداد خودرو ایران در راستای تكمیل مجموعه خدمات به مشتریان محترم و
به دنبال استقبال هموطنان عزیز از خدمات كارت اشتراك امداد سیار، اقدام به ارائه
مجموعه كاملی از خدمات امدادی زیر نموده است :
امداد سریع
سرویس در محل )اتو کلیک(
امداد پالس
امداد گلس
امدادسوییچ
ا-خدمات امداد سریع
در راستای رضایت مشتریان،خدمات امداد سریع به کلیه خودروهای سواری به
شرح زیر ارائه می شود:
ارائه خدمات امداد سریع در تمام ساعات شبانه روز )تعمیر و راه اندازی خودرو در
محل توقف خودرو معیوب(
حمل و جابجایی خودرو معیوب
انتقال سرنشینان
خدمات ارتباطی: )پاسخ گویی به درخواست مشتریان، راهنمایی و راه اندازی تلفنی،
اطالع رسانی، پیگیری امور مشتریان و مشاوره فنی(
1-1 .خدمات عمومی امداد
این خدمات شامل باتری کمکی، تامین سوخت، بازکردن درب های خودرو،
پنچرگیری و تنظیم باد الستیک، تعویض زاپاس و حمل خودرو می باشد که توسط
ناوگان امدادسریع، پالس یا حمل در محل مشتری برای اغلب خودروها، فارغ از
برند کارخانه سازنده خودرو ارائه می گردد.

Therefore, the authors cannot find it easy to find the time to work on your pc, and they utilize the computer to deliver write my papers review their papers, instead of writing them .