زمانیکه  خودروی شما قادر به حرکت نبوده یا اگر ان را حرکت دهید باعث بروز خطراتی شود، باید به امداد خودرو شبانه روزیاریا تماس گرفته و ادرس و مشخصات خود را به امدادگران ما دهید و درخواست امداد کنید در صورتیکه امدادگران ما نتوانستند در مکان حضور شما مشکلتان را رفع کنند با هماهنگی های لازم خودرو به نزدیک ترین نمایندگی انتقال داده میشود.